Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης, υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

  • Συγκέντρωση των επιχειρησιακών αναγκών και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων των προς υλοποίηση εφαρμογών καθώς και των απαραίτητων μεταβολών/τροποποιήσεών τους. 
  • Συμμετοχή στις τελικές δοκιμές (UAT) ως χρήστες των υπό υλοποίηση εφαρμογών ή προσαρμογών τους και υποστήριξη κατά την πιλοτική και τη δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία τους.
  • Επιχειρησιακή διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων της ορθής λειτουργίας τους.
  • Επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών και οργάνωση της εκπαίδευσης των εσωτερικών χρηστών.
  • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στα ανωτέρω σχετικά θέματα.
  • Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και των αναφορών προς τον Διοικητικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών. 
  • Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. για την επέκταση, τη βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων πληροφορικής και νέων συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.