Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν ,  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν   &   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν  
Π Ρ Ο Σ  Τ Ι Σ  Δ I Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ι Σ   Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Ω Ν

 

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο και στη συνέχεια συμπληρώνετε τους κωδικούς του Taxisnet ανάλογα με το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, ως εξής:

α) Για το Ίδρυμα ή κληρ/μα: τους κωδικούς του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται το κληρ/μα (προσοχή όχι τους προσωπικούς κωδικούς του Προέδρου ή εκπροσώπου του νομικού προσώπου).
β) Για την περιουσία που βρίσκεται σε εκκαθάριση: τους προσωπικούς κωδικούς του εκτελεστή διαθήκης ή του εκκαθαριστή της περιουσίας.
γ) Για την σχολάζουσα κληρ/μία: τους προσωπικούς κωδικούς του κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρ/μίας.
δ) Για τη χορήγηση υποτροφίας ή βοηθήματος από κληρ/τα της άμεσης διαχ/σης του Υπουργείου Οικονομικών: τους προσωπικούς κωδικούς του αιτούντα.

ε) Για αίτηση εγγραφής και λοιπές αιτήσεις/δηλώσεις για το Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. Άρθρου 16 Ν.4182/2013:

  • Για φυσικό πρόσωπο: τους προσωπικούς του κωδικούς.
  • Για νομικό πρόσωπο: τους κωδικούς του νομικού προσώπου.

στ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση: τους προσωπικούς κωδικούς του αιτούντα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση που αφορά στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Μητρώου – Γραμματείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210-5235622 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitrood11@gspp.gr.


Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων προς τις Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών

 

Μετά την είσοδό σας στην ηλεκτρονική υπηρεσία ακολουθείτε τα βήματα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της οθόνης "Οι Αιτήσεις μου"

 

Σημειώνεται ότι οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες κατά τις διατάξεις του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) είναι οι ακόλουθες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στους αντίστοιχους συνδέσμους:

Δ.Κ.Π. Υπουργείου Οικονομικών
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας - Ιουνίου
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης