Τμήμα Γ’ - Σχολαζουσών Κληρονομιών Τμήμα Γ’ - Σχολαζουσών Κληρονομιών

Τμήμα Γ’ - Σχολαζουσών Κληρονομιών

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η μέριμνα για την κήρυξη μιας κληρονομιάς ως σχολάζουσας καθώς και η αναζήτηση του ενεργητικού και του παθητικού της.
  • Ο διορισμός και η άσκηση διοικητικής εποπτείας των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών κατά την διαχείριση και εκκαθάρισή τους.
  •  Η επιμέλεια για την εισήγηση ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και η μέριμνα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης του εξ΄αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
  •  Η επιμέλεια για την ανάρτηση πρόσκλησης για τυχόν αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολάζουσας κληρονομιάς.
  •  Η επιμέλεια για την αποστολή στο Ν.Σ.Κ. των απαραίτητων δικαιολογητικών για να ζητηθεί η βεβαίωση κατά το άρθρο 1868 Α.Κ. του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επι σχολαζουσών κληρονομιών.
  •  Η μέριμνα για την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων προς βεβαίωση και καταγραφή των περιουσιών στις οποίες αναγνωρίζεται το Δημόσιο μοναδικός κληρονόμος.
  •  Η τήρηση φυσικού αρχείου και η ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος και η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου των ανακοινώσεων που αφορούν υποθέσεις του Τμήματος. Η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων αυτών.
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά τράπεζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων» αναφορικά με τα παραγραφόμενα οικονομικά αγαθά.

 

(