Τμήμα Γ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων Τμήμα Γ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων

Τμήμα Γ΄ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η σύνταξη μελετών εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η επίβλεψη αυτών εντός της Περιφέρειας Αττικής.
  • Η ανάθεση και η επίβλεψη έργων που αφορούν δημόσια ακίνητα, Κοινωφελείς Περιουσίες της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, εντός της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
  •  Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις, καθώς και σε κτίρια της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. 
  • Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου να ανατεθούν και να εκτελεστούν έργα που αφορούν ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
  •  Η συνδρομή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα συντήρησης και επισκευών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις. 
  •  Η μέριμνα και παρακολούθηση της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη των νομοθετημένων εθνικών στόχων.
  • Η τήρηση μητρώου διαγραμμάτων και εργασιών σχετικών με το αντικείμενο του Τμήματος.