Τμήμα Γ΄- Απαλλοτριώσεων Τμήμα Γ΄- Απαλλοτριώσεων

Τμήμα Γ΄- Απαλλοτριώσεων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων, ήτοι κήρυξης απαλλοτρίωσης, ανάκλησης απαλλοτρίωσης καθώς και επιστρεπτέας αποζημίωσης. 
  • Σύνταξη προϋπολογισμού και εκτέλεσή του για τις πληρωμές αποζημιώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Η τήρηση και επιμέλεια του φυσικού αρχείου απαλλοτριώσεων και η συστηματική ενημέρωση του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου.
  • Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
  • Παροχή απόψεων επί αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης των υπουργικών αποφάσεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Σ.τ.Ε., καθώς και η παροχή απόψεων για δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμίδων.
  • Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων προς φορείς του δημοσίου και φυσικά πρόσωπα.
  • Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.