Τμήμα Δ΄- Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Τμήμα Δ΄- Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων

Τμήμα Δ΄- Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Προγραμματισμός δράσεων και εξέταση της ορθότητας των ενεργειών των Κτηματικών Υπηρεσιών, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και το συντονισμό του έργου τους.
  • Συνδρομή για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών.
  • Μέριμνα για τη διαβίβαση στοιχείων προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου για τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς της.
  • Μέριμνα για την παρακολούθηση της πορείας των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων των Κτηματικών Υπηρεσιών, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την αύξηση των εσόδων της. Παρακολούθηση και εξέταση των προϋπολογισμών και απολογισμών των Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων με βάση τα αποτελέσματα (οικονομικά, ελεγκτικά και άλλα) των Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Κτηματικών Υπηρεσιών.
  • Εισήγηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Κτηματικών Υπηρεσιών, την βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθως και την εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.