Τμήμα Δ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Τμήμα Δ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

 • Η άντληση στοιχείων Αξιών Ακινήτων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτικού τομέα και η απεικόνισή τους σε ενιαίο γεωχωρικό υπόβαθρο.
 • Η μέριμνα για τη θέσπιση του Νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία του Μητρώου Τιμών Ακινήτων.
 • Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους.
 • Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων.
 • Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παροχή στοιχείων από το Μητρώο Αξιών Ακινήτων.
 • Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η γεωχωρική απεικόνισή τους, με συστηματική συνεργασία με το Μητρώο Τιμών Ακινήτων και με το Α' Τμήμα της Διεύθυνσης. 
 • Η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος. 
 • Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο, όπου αυτό απαιτείται, και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων.
 • Η παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος προσδιορισμού Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων.
 • Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέκταση) του συστήματος προσδιορισμού Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων. 
 • Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 • Η εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων.
 • Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη και ο έλεγχος μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του Μητρώου Τιμών Ακινήτων.