Τμήμα Β' - Μελετών Έργων και Στέγασης Τμήμα Β' - Μελετών Έργων και Στέγασης

Τμήμα Β' - Μελετών Έργων και Στέγασης

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

 • Η κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
 •  Η επιλογή ιδιόκτητων ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 •  Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών.
 •  Η σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 •  Η ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων για δημόσια ακίνητα που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 •  Η σύνταξη ή η ανάθεση μελετών έργων για ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 •  Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με υπηρεσίες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου να συνταχθούν ή να ανατεθούν μελέτες έργων για ακίνητα κοινωφελών περιουσιών της άμεσης διαχείρισης και των σχολαζουσών κληρονομιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
 •  Η εισήγηση επί θεμάτων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κοινωφελών Περιουσιών στο Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.
 •  Η κεντρική παρακολούθηση του μητρώου Δημόσιων και μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, μέσω του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος.
 •  Η εκκαθάριση αμοιβών μηχανικών για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε σχολάζουσες κληρονομιές και Κοινωφελείς Περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 
 •  Η αντιμετώπιση όλων των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν σε ακίνητα Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 •  Η τήρηση μητρώου για όλα τα θέματα Κοινωφελών Περιουσιών αρμοδιότητας του Τμήματος.