Τμήμα Β' - Διαχείρισης Κινητών Αξιών Τμήμα Β' - Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Τμήμα Β – Διαχείρισης Κινητών Αξιών

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Δεν έχει οριστεί

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375772 , 210 3375773

Φαξ: 210 3375950

e-mail: privatization@minfin.gr


Αρμοδιότητες:

  • Παρακολούθηση της εφαρμογής από τις Δ.Ε.Κ.Ο. του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ν. 3429/05 (Α’ 314), επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων
  • Συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ ν. 3429/2005 όλων των στοιχείων του άρθρου 7 του ν. 3429/05 εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στοχοθεσιών και εκτέλεσής τους, καθώς και στοιχεία απασχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημάτων του Υπουργείου
  • Σύνταξη και έκδοση ετήσιου δελτίου ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις
  • Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για το διορισμό και την παύση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
  • Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 για τις Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 και για την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005
  • Διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
  • Παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύμων εταιρειών με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και γενικότερα τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών
  • Διαχείριση των κάθε είδους τίτλων (όπως μετοχών, κοινών και προνομιούχων, ομολογιών) που περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία
  • Άσκηση της εποπτείας επί των Εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΩΡΥΓΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Ε.Δ.Ι.Κ.) και «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.)