Τμήμα Β - Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα Β - Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας

Τμήμα Β - Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Τσίβου

Διεύθυνση: Κολωνού 2, Αθήνα, τ.κ. 10 110

Τηλέφωνα: 210 5227117, 210 5233285

Fax: 210 5237417, 210 5237968


Αρμοδιότητες 

  • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων
  • Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί απαλλοτριώσεων
  • Η εισαγωγή των θεμάτων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα
  • Η τήρηση βάσης δεδομένων με τις μισθωτικές αξίες κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας και χώρων αμμοληψίας
  • Η τήρηση αρχείου ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες