Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας

Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται σε αιγιαλό, παραλία, θαλάσσιο χώρο, πυθμένα, όχθη και παρόχθια ζώνη πλεύσιμων ποταμών και λιμνώναπό τις Κτηματικές Υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία τους.
  • Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο αρμοδιότητάς του.
  • Η μέριμνα για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασσίου χώρου και πυθμένα, όχθης και παρόχθιας ζώνης πλευσίμων ποταμών και λιμνών.
  • Η μέριμνα για την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η παροχή σύμφωνης γνώμης για καθορισμό Ζώνης Λιμένα και εξομοιούμενου προς αυτόν χώρου, καθώς και ο έλεγχος των συμβατικών όρων μεταξύ Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα για παραχώρηση σε ζώνη λιμένα, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η τήρηση κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου και χώρων αμμοληψίας, με ενημέρωσή του από όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες.
  • Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας.
  • Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος. 
  • Η μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.