Τμήμα Α - Τεχνικών Θεμάτων Τμήμα Α - Τεχνικών Θεμάτων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, της νομοθεσίας επί τεχνικών θεμάτων για τον καθορισμό αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνη και παλαιάς όχθης πλευσίμων ποταμών και μεγάλων λιμνών. 
  • Η παροχή οδηγιών έργου επί τεχνικών θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας του Τμήματος, στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των εκτελούμενων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες εργασιών που αφορούν στην παραγωγή, ψηφιακή καταχώρηση – επεξεργασία – διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες.
  • Η μέριμνα για την ανάθεση κτηματογραφήσεων, μελετών φωτοερμηνείας, γεωλογικών μελετών για έρευνα δικαιωμάτων του Δημοσίου.
  • Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων (χρήση δορυφορικών εικόνων) σε τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Δημόσιας Περιουσίας, ανάλυσης εφαρμογών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων τοπογραφικού ενδιαφέροντος.