Τμήμα Α - Εκκαθάρισης Τμήμα Α - Εκκαθάρισης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η αποδοχή και εκκαθάριση των υπέρ του Δημοσίου κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και η εκκαθάριση των υπέρ κοινωφελών γενικά σκοπών, καταλειπόμενων ή δωρούμενων περιουσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών.
  • Η εκκαθάριση Κοινωφελών Περιουσιών που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή που ο σκοπός τους εκτελείται στην αλλοδαπή.
  • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η μέριμνα για την έκδοση π.δ. σύστασης Κοινωφελών Ιδρυμάτων.
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν σε περιουσίες Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού που καταργούνται και κοινωφελών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
  • Η άσκηση καθηκόντων προσωρινής διαχείρισης Κοινωφελών Περιουσιών μέχρι τον ορισμό εκτελεστή διαθήκης.
  • Ο διορισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος Εκκαθαριστών, Εκτελεστών διαθηκών και η επιβολή ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων.
  • Η τήρηση φυσικού αρχείου και η συστηματική ενημέρωση του εκάστοτε ισχύοντος Ψηφιακού Μητρώου, για φακέλους/υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και η διασφάλιση της ορθότητας και της πληρότητας των δεδομένων αυτών.
  • Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε ισχύοντος πληροφοριακού συστήματος των ανακοινώσεων που αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος πλην των ρητά αναφερόμενων στις αρμοδιότητες του Γραφείου Μητρώου – Γραμματείας.