Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

 

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι : 

  • Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, που αναφέρεται στα Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα. Η μέριμνα για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων στα θέματα αυτά. Η μέριμνα για κάθε θέμα, που αναφέρεται στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων, μεταξύ των οποίων και κάθε ενέργεια σχετική με τις υποθέσεις που εξετάζονται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
  • Μέριμνα και έλεγχος των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων κτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. Η επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αρμοδιότητάς του.
  •  Η καταγραφή, η διοίκηση και η διαχείριση ακινήτων, που περιήλθαν στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.
  •  Η αποστολή στοιχείων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας.
  •  Προτάσεις για την επικαιροποίηση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
  •  Κάθε ενέργεια σχετική με την εισαγωγή υποθέσεων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, καθώς και για την έκδοση των προβλεπομένων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
  •  Γραμματειακή υποστήριξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης περιουσίας.
  •  Μέριμνα για τη σύνταξη απόψεων επί σχεδίων νόμων και παροχή απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.