Τμήμα Α' - Αποκρατικοποιήσεων Τμήμα Α' - Αποκρατικοποιήσεων

Τμήμα Α – Αποκρατικοποιήσεων

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Δεν έχει οριστεί

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375772, 210 3375773

Fax: 210 3375950

e-mail: privatization@minfin.gr 


Αρμοδιότητες:

  • Υποστήριξη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του, που προκύπτουν από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί αποκρατικοποιήσεων, εκτός από αυτά που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ.
  • Γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) και τήρηση σχετικού αρχείου
  • Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Δ.Ε.Α.Α.
  • Διεκπεραίωση όλων των ενεργειών για τη σύναψη Συμβάσεων Αναδόχων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις
  • Τήρηση αρχείου και παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με τους αναδόχους, καθώς και τήρηση κάθε σχετικού εγγράφου
  • Στελέχωση, από κοινού με το συναρμόδιο κατά περίπτωση υπουργείο και το ΤΑΙΠΕΔ, της Επιτροπής Ανάθεσης και της Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 και η γραμματειακή υποστήριξη αυτών
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποιήσεων σε συνεργασία με το συναρμόδιο, κατά περίπτωση, υπουργείο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και τήρηση σχετικού αρχείου
  • Επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων