Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών από τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4182/2013 και την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016/182-2-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 500/Β΄) προβλέπεται η παρακάτω διαδικασία: α) Έκδοση προκήρυξης, η οποία αναρτάται στην...

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη χορήγηση υποτροφίας, βοηθήματος ή βραβείου από τις κοινωφελείς περιουσίες που υπάγονται στον ν.4182/2013;

Στην παρούσα διαδικτυακή πύλη από τη διαδρομή Αναζητήσεις → Κοινωφελείς Περιουσίες →  Οδηγός Υποτροφιών/Βοηθημάτων/Βραβείων  είναι αναρτημένος Οδηγός Υποτροφιών/Βοηθημάτων/Βραβείων, ο...

Ποια είναι η διαδικασία για τη διάθεση περιουσίας υπέρ του Δημοσίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) και την υπ’ αριθ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3), η...

Ποια είναι η διαδικασία για την έγκριση της σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος;

α) Υποβολή συστατικής πράξης και, σε περίπτωση που η συστατική πράξει είναι διαθήκη, σχεδίου οργανισμού ιδρύματος από τον εκτελεστή αυτής (υπόδειγμα οργανισμού μπορείτε να βρείτε στην παρούσα...

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος του ν.4182/2013;

Κοινωφελές ίδρυμα συστήνεται με διαθήκη ή με συμβολαιογραφική πράξη εν ζωή (Α.Κ. 180 επ. και 50 § 1 ν.4182/2013), στις οποίες θα πρέπει να ορίζονται τα ακόλουθα: α) Οι κοινωφελείς σκοποί, οι...

Τι είναι Αυτοτελές Ίδρυμα (Α.Ι.) και τι Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.);

Αυτοτελές Ίδρυμα (Α.Ι.) είναι η κοινωφελής περιουσία που η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού της ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα που συνιστώνται με αυτήν. Ομοίως είναι αυτοτελές...

Τι είναι Κοινωφελής Περιουσία και τι Σχολάζουσα Κληρονομία;

Κοινωφελής περιουσία είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό...
— 10 Items per Page
Εμφάνιση 11 - 17 από 17 αποτελέσματα.