Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Που και πότε αναρτώνται ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης;

Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός αναρτώνται τόσο στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, εφόσον διατηρεί τέτοιον, όσο και στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. Η ανάρτηση των πινάκων απολογισμού και του ισολογισμού γίνεται με την υποβολή τους στην αρμόδια αρχή και του προϋπολογισμού μετά την έγκρισή του από αυτή. (άρθρο 59 ν.4182/2013, εγκύκλιος υπ’ αριθ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3)