Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας;

  1. Να εξακριβώσει τον τόπο καταγωγής του κληρονομούμενου και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας αυτού.
  2. Να εξακριβώσει την οικογενειακή του κατάσταση και την ύπαρξη τυχόν κληρονόμων. Να αναζητήσει σχετικά πιστοποιητικά (πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή σε περίπτωση δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό αποποίησης κληρονομίας, αντίγραφο της οικογενειακής μερίδας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο θανάτου του δεν κατέλειπε σύζυγο ή συγγενείς μέχρι την τέταρτη τάξη της εξ’ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής ή πιστοποιητικά περί αποποιήσεως των τυχόν εξ’ αδιαθέτου κληρονόμων), ώστε η Υπηρεσία να κινήσει άμεσα τη σχετική διαδικασία για την αναγνώριση του εξ’ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επί της σχολάζουσας κληρονομίας (άρθρο 61 παρ. 3 του ν. 4182/2013)

Μπορεί να ζητά πληροφορίες, πιστοποιητικά και αντίγραφα δημοσίων εγγράφων από κάθε δημόσια ή τοπική αρχή, γραμματείς δικαστηρίων, υποθηκοφύλακες, κτηματολογικά γραφεία και συμβολαιογράφους. Οι αρχές και τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να χορηγούν τις ζητούμενες πληροφορίες, πιστοποιητικά ή αντίγραφα ατελώς, μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

  1. Να αναζητήσει την ακίνητη περιουσία του κληρονομούμενου, κάνοντας την απαραίτητη έρευνα (δια αλληλογραφίας ή δια φυσικής παρουσίας όπου απαιτείται και είναι εφικτό) σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία του τόπου διαμονής του, καταγωγής του και σε οποιοδήποτε άλλο Υποθηκοφυλακείο εικάζει από την πορεία της έρευνας ότι υπάρχει πιθανότητα ο κληρονομούμενος να διαθέτει περιουσία, προσκομίζοντας τις σχετικές απαντήσεις. (άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 4182/2013). Ενεργεί κατά περίπτωση, εφόσον είναι απαραίτητο, σφράγιση, αποσφράγιση και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4182/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.1 και των άρθρων 827 έως 841 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  2. Να αναζητήσει την κινητή περιουσία του κληρονομούμενου, αποστέλλοντας έγγραφα σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για ύπαρξη στο όνομα του ή στο όνομα της σχολάζουσας τυχόν τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, λογαριασμών ομολόγων, έντοκων γραμματίων του δημοσίου, μετοχών ή λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων, τις απαντήσεις των οποίων θα προσκομίσει και στην αρμόδια αρχή (άρθρο 68 του ν. 4182/2013). Όσον αφορά μετοχές, ομόλογα και άλλα σχετικά προϊόντα απευθύνεται και στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων σχολαζουσών κληρονομιών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4182/2013.

  1. Να ενημερώσει τη ΔΟΥ του κληρονομούμενου για το θάνατο, να δηλώσει τη σχολάζουσα και να πάρει  Α.Φ.Μ. (ΠΟΛ 1204/1999), να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, ήτοι φόρου κληρονομίας, εισοδήματος κ.λ.π.
  2. Να προχωρήσει στην καταγραφή χρεών, βαρών, υποθηκών, κατασχέσεων σε βάρος της κληρονομιαίας περιουσίας.

      Το αποτέλεσμα της έρευνας οφείλει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή μέσα σε δύο μήνες από το διορισμό του και στη συνέχεια κάθε εξάμηνο, υποβάλλοντας ιδιαίτερο πίνακα με τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της κληρονομίας, με καταχώριση των εισπράξεων ή πληρωμών και συνοπτική έκθεση για τις ενέργειες που πραγματοποίησε για την εξακρίβωση της περιουσίας και των δικαιούχων κληρονόμων.

      Το λειτούργημα παύει, ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής, είτε με την κοινοποίηση δικαστικής απόφασης περί αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της εκκαθάρισης της κληρονομίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση με την παράδοση στον εκκαθαριστή, είτε με την παράδοση της περιουσίας στον κληρονόμο, αν διαπιστωθεί το κληρονομικό δικαίωμα τρίτου με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών. Μετά τη λήξη του έργου του ως κηδεμόνα  υποχρεούται να υποβάλλει λογοδοσία στην αρμόδια αρχή, η οποία να περιλαμβάνει πλήρη έκθεση της διοίκησης της περιουσίας που διενεργήθηκε.