Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες Συχνές Ερωτήσεις από όλες τις κατηγορίες

Επιστροφή

Μπορώ να υποβάλλω ηλεκτρονικά στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Υπηρεσίες Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών);

   Στοιχεία και πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 και οποιοδήποτε αίτημα προς τις Δ/νσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Υπηρεσίες Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών) των Αρμοδίων Αρχών του ως άνω κώδικα, για θέματα αρμοδιότητάς τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρούσα διαδικτυακή πύλη από τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Αιτήσεις → (κουμπί) «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών» ή πατώντας (εδώ) και στη συνέχεια  επιλέγοντας «Δημιουργία Αίτησης για λοιπά θέματα Κοινωφελών Περιουσιών». Ο αιτών πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet και για την υποβολή των ως άνω απαιτείται η εισαγωγή του Ονόματος χρήστη (user name) και του Κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγεί το Taxisnet [άρθρο 17 παρ. 2 της υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 201/7-4-2016  (ΦΕΚ 1110/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών].

    Τα ψηφιακά έγγραφα που υποβάλλονται για να καταχωρισθούν στα Μητρώα από όργανα εκκαθάρισης και διοίκησης των κοινωφελών περιουσιών και τους κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών φέρουν ψηφιακή υπογραφή του εκδότη τους, η οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 και παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125) [άρθρο 14 παρ. 1 ν.4182/2013].