Όργανα Διοίκησης - Επιτροπή Μετεγκατάστασης του Ελληνικού ΕΜΟΕ Όργανα Διοίκησης - Επιτροπή Μετεγκατάστασης του Ελληνικού ΕΜΟΕ

 

Η Επιτροπή Μετεγκατάστασης Ελληνικού (ΕΜΟΕ) έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν.4062/2012 για την ομαλή μετεγκατάσταση των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Είναι διυπουργικού χαρακτήρα αποτελούμενη από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ως μέλη ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και ένας εκπρόσωπος της «Ελληνικό Α.Ε.», οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, αντίστοιχα.

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η επίλυση τυχόν προβλημάτων των υπηρεσιών κατά τη μετεγκατάσταση των ανωτέρω φορέων στους νέους χώρους υποδοχής, καθώς και ο επιτελικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, η επίσπευση και ο έλεγχος των διαδικασιών και ενεργειών απομάκρυνσης όλων των φορέων που είναι εγκατεστημένοι εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και οι οποίοι εποπτεύονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία, καθώς επίσης και η οργάνωση, η παρακολούθηση και η υποστήριξη της ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής μετεγκατάστασης τους σε νέους χώρους υποδοχής.

'Οργανα Διοίκησης - Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας 'Οργανα Διοίκησης - Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3986/2011 με έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί μέρους πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011.

Ειδικότερα το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας:

  •  παρέχει υποστήριξη στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για θέματα εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011 και των κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
  • παρέχει γνώμη ή εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατά την έκδοση πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 και 13 του ν. 3986/2011
  • συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, με σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν διοικητικών προβλημάτων
  • παρεμβαίνει, εφόσον απαιτείται, με την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή με πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων.