Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών

 

Προϊστάμενος Μονάδας: Δεν έχει οριστεί

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375810, 210 3375819

Fax: 210 3375950

e-mail: privatization@minfin.gr


Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας είναι οι ακόλουθοι:

  • Προώθηση αποκρατικοποιήσεων, μέσω έγκαιρης και ταχύτερης διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
  • Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης αυτών.
  • Συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
  • Αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους.

Η Μονάδα διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω: