Κτηματικές Υπηρεσίες Κτηματικές Υπηρεσίες

Κτηματικές Υπηρεσίες

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και η διευθέτησή τους σε τοπικό επίπεδο
 • Η αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας
 • Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε :

 

 • Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης , Τρεις (3)  και
 • Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Πενήντα μία (51)

 

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, ως εξής:

 1. Τμήμα Α’ - Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου.
 2. Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ’ - Τεχνικό
 4. Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης

 

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης/Τμήματος, έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Συστηματική ενημέρωση των χωρικών, περιγραφικών και λοιπών πληροφοριών του ψηφιακού μητρώου.
 • Αποστολή απόψεων ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων ή του Νομικού Συμβουλίου επί υποθέσεων που χειρίζεται η Υπηρεσία, καθώς και η κατάθεση μαρτύρων ενώπιον των ανακριτικών και διοικητικών αρχών.
 • Σχεδιασμός και διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

 

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος, ασκούν την αρμοδιότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6,καθώς καιτο σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου

(στοιχεία επικοινωνίας με τις παραπάνω υπηρεσίες, βρίσκονται στον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας)