Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες Συχνές Ερωτήσεις - Κοινωφελείς Περιουσίες

Επιστροφή

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών από τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα που υπάγονται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4182/2013 και την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. 0002755 ΕΞ 2016/182-2-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 500/Β΄) προβλέπεται η παρακάτω διαδικασία:

α) Έκδοση προκήρυξης, η οποία αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα [διαδρομή: Ανακοινώσεις → Κοινωφελείς Περιουσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες (από 13-1-2016)] και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Θρησκευμάτων (διαδρομή: Αρχική →  Υποτροφίες Κληροδοτήματα).

β) Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα (διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Αιτήσεις → (κουμπί) «Δημιουργία Αίτησης για Χορηγία Κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», εισάγοντας το Όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτει ο αιτών ως χρήστης του Taxisnet.

γ) Διενέργεια διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Θρησκευμάτων, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.

δ) Έκδοση και ανάρτηση στις παραπάνω ιστοσελίδες των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

ε) Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

στ) Έκδοση απόφασης για την αποδοχή ή μη των υποβληθέντων ενστάσεων.

ζ) Υποβολή δικαιολογητικών επιτυχόντων, εφόσον αυτά δεν απαιτείται από την προκήρυξη να συνυποβάλλονται με την αίτηση.

η) Έκδοση απόφασης διορισμού υποτρόφων από ως άνω Υπουργείο.

θ) Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του υποτρόφου και του Υπουργού Οικονομικών. 

ζ) Έκδοση χρηματικού εντάλματος και πληρωμή υποτρόφου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο υποψήφιος λαμβάνει γνώση για τις αναρτημένες αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση της υποτροφίας από την καρτέλα «Σχετικές Αποφάσεις» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησής του στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ο υπότροφος ενημερώνεται από την παρούσα ιστοσελίδα για τα βασικά στοιχεία των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του (διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Πληρωμές Κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ) και για τα βασικά στοιχεία της απόφασης διορισμού του (διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Στοιχεία Χορηγιών Κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ).