Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

 

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375817,  210 3375813,  210 3375901, 210 3375522

Fax: 210 3375676

e-mail: secretary_hellinikon@minfin.gr  


Το Γραφείο Ελληνικού έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν.4062/2012 στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ προβλέπεται στο νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 142/2017, ΦΕΚ Α’ 181/23-11-2017), και υπάγεται απευθείας στον οικείο Γενικό Γραμματέα.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού είναι οι κάτωθι:
  • Παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού.
  • Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.
  • Παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος και μέριμνα για την πληρότητα των φακέλων και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Έκδοση αδειών δόμησης και κατεδάφισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσης κτιρίων και εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως υπηρεσία μιας στάσης.
  • Γραμματειακή υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.