Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, οι οποίοι υλοποιούνται δια των υπαγόμενων σε αυτή Υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αποκάλυψη, η συστηματική καταγραφή και η διαρκής και αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
 • Η ενδυνάμωση του εποπτικού ρόλου των Κοινωφελών Περιουσιών, με γνώμονα τη διασφάλιση της υλοποίησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης βούλησης των διαθετών.
 • Η αύξηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Η συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή πρότυπα και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεών της.
 • Η αξιοποίηση του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος και των χαρτογραφικών δεδομένων των Δημοσίων φορέων για την επίτευξή των πιο πάνω σκοπών.
 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και απαλλοτριώσεων.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη Κτηματικών Υπηρεσιών.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου Δημόσιας Περιουσίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄ – Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων
 2. Τμήμα Β΄ – Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ΄ - Απαλλοτριώσεων
 4. Τμήμα Δ΄ - Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι παρακάτω:

 • Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοινωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδεμόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών.
 • Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
 • Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών.
 • Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων.

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄ – Εκκαθάρισης
 2. Τμήμα Β΄ – Εποπτείας
 3. Τμήμα Γ΄- Σχολαζουσών Κληρονομιών
 4. Γραφείο Μητρώου – Γραμματεία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:

 • Η υλοποίηση του τεχνικού έργου τόσο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας όσο και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής άποψης.
 • Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία:

 1. Τμήμα Α΄  -   Τεχνικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Β΄  -   Μελετών Έργων και Στέγασης
 3. Τμήμα Γ΄  -    Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
 4. Τμήμα Δ’  -    Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
 5. Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης
 6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τρεις (3) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και η διευθέτησή τους σε τοπικό επίπεδο
 • Η αποτελεσματικότερη καταγραφή και προστασία της Δημόσιας Περιουσίας
 • Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:

α) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και
β) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης είναι τρεις (3):

 1. Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.
 2. Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-νήσων και Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Πειραιά και με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής.
 3. Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά τους ως ακολούθως:

 1. Τμήμα Α΄- Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών
 2. Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ΄ - Τεχνικό
 4. Γραφείο Δικαστικών Ενεργειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης

 

Πενήντα μία (51) Κτηματικές Υπηρεσίες επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

(στοιχεία επικοινωνίας με τις παραπάνω υπηρεσίες, βρίσκονται στον κατάλογο της Γενικής Γραμματείας  Δημόσιας Περιουσίας)