'Εργα - Κατασκευές 'Εργα - Κατασκευές

Έργα - Κατασκευές

Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. 118 Ν.4412-16) ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
Για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών-Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017)