Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η υλοποίηση του τεχνικού έργου τόσο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας όσο και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής άποψης. 
 • Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
 • Η δημιουργία σε κεντρικό επίπεδο ηλεκτρονικού Μητρώου (βάσης δεδομένων) Αξιών Ακινήτων επί καταλλήλων γεωχωρικών δεδομένων, με συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων των φορέων που τα διαθέτουν, για τη διαρκή παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων.
 • Η μετάβαση του συστήματος Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, σε σύστημα Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, με τη χρήση και την επεξεργασία του ηλεκτρονικού Μητρώου Αξιών Ακινήτων και εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία για τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
 • Η διαρκής εξέλιξη-αναβάθμιση του συστήματος Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, ώστε να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο για την εμπέδωση διαφάνειας στη συναλλαγή Κράτους-πολίτη που αφορά τα ακίνητα καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η αναπροσαρμογή του συστήματος Μεσοσταθμικών Εμπορικών Αξιών Ακινήτων, όποτε απαιτείται, με βάση το ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιών Ακινήτων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία:

 1. Τμήμα Α’ - Τεχνικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Β' - Μελετών Έργων και Στέγασης
 3. Τμήμα Γ’ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
 4. Τμήμα Δ’ – Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων 
 5. Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης
 6. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δια των ως άνω τμημάτων, ασκεί τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Οτιδήποτε αφορά τεχνικό έργο τόσο της Δημόσιας Περιουσίας όσο και των Κοινωφελών Περιουσιών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Την παροχή οδηγιών στις Κτηματικές Υπηρεσίες για τεχνικά ζητήματα και την έκδοση εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τη μέριμνα-προεργασία για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της.
 • Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της.
 • Διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Σ.τ.Ε.