Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η υλοποίηση του τεχνικού έργου τόσο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας όσο και της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα καταγραφής και προστασίας της Δημόσιας Περιουσίας.
 • Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής άποψης. 
 • Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τρία (3) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία:

 1. Τμήμα Α΄ - Τεχνικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Β' - Μελετών Έργων και Στέγασης
 3. Τμήμα Γ΄ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
 4. Γραφείο Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δια των ως άνω τμημάτων, ασκεί τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Οτιδήποτε αφορά τεχνικό έργο τόσο της Δημόσιας Περιουσίας όσο και των Κοινωφελών Περιουσιών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Την παροχή οδηγιών στις Κτηματικές Υπηρεσίες για τεχνικά ζητήματα και την έκδοση εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τη μέριμνα-προεργασία για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της.
 • Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της.
 • Διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Σ.τ.Ε.