Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών


Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η καταγραφή, η εκκαθάριση και η συνεχής εποπτεία του διαχειριστικού έργου των οργάνων διοίκησης των Κοινωφελών Περιουσιών (Εκκαθαριστές/ Εκτελεστές/ Κηδεμόνες/ Όργανα διοίκησης Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων) για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας τους με στόχο την υλοποίηση της βούλησης των διαθετών.
 • Η ταχεία εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.
 • Η διαχείριση των Κοινωφελών Περιουσιών που ανήκουν στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της βούλησης των συγκεκριμένων διαθετών.
 • Η μέριμνα για την περιέλευση στο Ελληνικό Δημόσιο των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξιών και απαιτήσεων. 

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄ – Εκκαθάρισης
 2. Τμήμα Β΄ – Εποπτείας
 3. Τμήμα Γ΄- Σχολαζουσών Κληρονομιών 
 4.  Γραφείο Μητρώου – Γραμματεία

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, δια των ως άνω Τμημάτων έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Την έκδοση εγκυκλίων και εγγράφων παροχής οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.
 • Τη μέριμνα – προεργασία για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε σχέση πάντοτε με το αντικείμενό της.
 • Την υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο αντικείμενό της.