Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 • Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων δημόσιας περιουσίας και απαλλοτριώσεων.
 • Η καθοδήγηση και υποστήριξη Κτηματικών Υπηρεσιών.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου Δημόσιας Περιουσίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως κατωτέρω:

 1. Τμήμα Α΄ - Δημόσιων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων
 2. Τμήμα Β΄ - Αιγιαλού και Παραλίας
 3. Τμήμα Γ΄ - Απαλλοτριώσεων
 4. Τμήμα Δ΄ - Συντονισμού και παρακολούθησης οικονομικών στοιχειών
 5. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας,  έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

 • Την παροχή κατευθύνσεων και την έκδοση εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της.
 • Τη μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
 • Την τήρηση στο εκάστοτε ισχύον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας όλων των δεδομένων στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καταμεριζόμενη ανά Τμήμα κατά λόγο αρμοδιότητας αυτών.
 • Τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων.
 • Τη διατύπωση απόψεων επί αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).
 • Την ευθύνη για τη σύνταξη του ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης και τη συνδρομή των υπηρεσιών της για την επίτευξη των οικονομικών, ελεγκτικών και λοιπών στόχων τους.