Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών

 

Ταχ. Διεύθυνση: Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, 101 10

e-mail: gram_gen_dipe@2018.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα: 210 5222382

Fax: 210 5241143


Αρμοδιότητες

  • Η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
  • Η νομική υποστήριξη των Περιφερειακών και Κεντρικών Διευθύνσεων και η μέριμνα για υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ερωτημάτων
  • Η παροχή απόψεων επί δικαστικών θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης
  • Η υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση ή τροποποίηση της νομοθεσίας
  • Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας