Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ

Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας


Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας είναι οι κάτωθι:

 

  • Σύνταξη και επικαιροποίηση αμελητί του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου Τομέα (Μ.Α.Π.) (ειδικότερα Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. του ν. 4389.2016).
  • Ενημέρωση, έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων από το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) προς τον ΥπουργόΟικονομικών, τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου.
  • Παρακολούθηση της κανονικής, διαρκούς και ασφαλούς λειτουργίας του Μ.Α.Π. και της ορθής καταχώρησης στοιχείων σε αυτό.
  • Συνδρομή στον Υπουργό Οικονομικών σε όλα τα θέματα, τεχνικής φύσης, που αφορούν την παρακολούθηση των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν ή πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (άρθρο 184 ν. 4389/2016).
  • Συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) σε θέματα αξιοποίησης - ωρίμανσης ακινήτων.