Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των Φορέων Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των Φορέων Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

 

Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 8, Αθήνα, τ.κ. 10 184

Τηλέφωνα: 210 3375738, 2103375733

Fax: 210 3375917

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr


Το Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ. 24β. του ν.4062/2012 που συμπληρώνει το άρθρο 20 παρ.3 του ν.3965/2011, ενώ προβλέπεται στο νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 111/2014, ΦΕΚ Α’ 178/29-08-2014), και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

 

 

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι οι κάτωθι:

  • Η εποπτεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), στο πλαίσιο του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων αρμοδιότητας της
  • Ο συντονισμός των ενεργειών των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σε θέματα αξιοποίησης - ωρίμανσης ακινήτων
  • Η συγκρότηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΜΑΠ).
  • Η μέριμνα για την ανάθεση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. της διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ), πλέον των όσων ήδη εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της