Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών

5 Μαϊ 2017

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας αποκρατικοποίησεων και διαχείρισης κινητών αξιών

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Μονάδα αποκρατικοποιήσεων και διαχείρισης κινητών αξιών