ΑΠΑΑ(Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων) ΑΠΑΑ(Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων)