Αντικείμενο Αντικείμενο

 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375771, 210 23375737-8

Fax: 210 3375917

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10184 Αθήνα

e-mail: grammateia_gspp@minfin.gr


Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 και σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπ.Οικ. (Π.Δ. 111/2014, ΦΕΚ Α’ 178/29-08-2014), αποτελεί μία εκ των Γενικών Γραμματειών του Υπ.Οικ.. Ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι αφενός η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και αφετέρου η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με την ταυτόχρονη ορθή εκτέλεση και συστηματική παρακολούθηση αυτών, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Δημόσιο, με σκοπό την επίτευξη μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους. Επιπρόσθετα, η Γ.Γ.Δ.Π. κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, που υπάγονται σε αυτήν, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, το αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού, το αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων & Διαχείρισης Κινητών Αξιών του Υπ.Οικ..

Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3986/2011, το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 66/2012), με έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί μέρους πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011.

Ειδικότερα το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας:

α) παρέχει υποστήριξη στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για θέματα εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011 και των κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών

β) παρέχει γνώμη ή εισήγηση προς τον Υπουργό κατά την έκδοση πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 και 13 του ν. 3986/2011

γ) συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, με σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν διοικητικών προβλημάτων

δ) παρεμβαίνει, εφόσον απαιτείται, με την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών ή με πρόταση νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων.