Αμμοληψία Αμμοληψία

Αμμοληψία

Επιστροφή

Περίληψη Διακήρυξης B΄ επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) - Θέση Ρίο Δήμου Πατρέων

Η Αν Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 23-03-2021 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΠΥΛΗ-Υ5Ζ) σύμφωνα με το αρθρ. 72 του Δ/τος της 11/12-Νοεμ./1929. Η ποσότητα των αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) προς εκποίηση ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και έξι κυβικά μέτρα (2.595,06 m3) αδρανή υλικά (αυτούσιο αμμοχάλικο) που προήλθαν από την εκβάθυνση του πυθμένα της θάλασσας και βρίσκονται στη θέση Ρίο του Δήμου Πατρέων. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από 11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.