Αμμοληψία Αμμοληψία

Αμμοληψία

Επιστροφή

A΄ Επαναληπτική Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) στη θέση Ρίο του Δήμου Πατρέων

Διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 23-03-2021 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΠΥΛΗ-Υ5Ζ) σύμφωνα με το αρθρ. 72 του Δ/τος της 11/12-Νοεμ./1929. Η ποσότητα των αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) προς εκποίηση ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και έξι κυβικά μέτρα (2.595,06 m3) αδρανή υλικά (αυτούσιο αμμοχάλικο) που προήλθαν από την εκβάθυνση του πυθμένα της θάλασσας και βρίσκονται στη θέση Ρίο του Δήμου Πατρέων.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 10:30 π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο χώρο.