Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού

 

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών , με στρατηγικό συνεργάτη τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχώρησε στην απλούστευση της όλης διαδικασίας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών (παρουσίαση-προβολή, διαχείριση, ενημέρωση, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος).

Για να συμμετάσχετε στην  ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) πατήστε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

fgd

Για την εφαρμογή «e Δημοπρασίες Αιγιαλών» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

γγ

Τηλ. Κέντρο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης :  213 13 33033, επιλογή 1  

 

 

e-Δημοπρασίες Αιγιαλών e-Δημοπρασίες Αιγιαλών

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (285 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4467/2017 (56 Α’) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β'/15-05-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/τ. Β'/05-06-2020) Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας–Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 42112ΕΞ2019/19-04-2019 (ΦΕΚ 1443/τ.Β'/24-04-2019) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).

5. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35444/2020 (ΦΕΚ 2216/τΒ/09-06-2020) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας και Εσωτερικών που αφορά «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως τροποποιείται και ισχύει.

6. Την με αριθμ.πρωτ. 45874ΕΞΕ2020/23-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ3ΤΗ-42Ο) διακήρυξη της Αναπληρώτρια Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων.

6. Το από 09-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων για τη θέση ΧΑΝΙ07, σύμφωνα με το οποίο για τη θέση ΧΑΝΙ07 δεν υπεβλήθη καμία προσφορά (άγονη δημοπρασία).

7. Την με αρ. πρωτ. 53688ΕΞΕ2020/10-07-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΙΗΗ-Ω2Κ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας για τη θέση ΧΑΝΙ07 που διεξήχθη στις 09/07/2020.

 

Διακηρύσσει ότι :

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 23/06/2020 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΩΔ3ΤΗ-42Ο) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 09:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο:

 

Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Χανίων/ΠΕ Χανίων

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ07: Χρυσή Ακτή, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 25.000,00 ευρώ/έτος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2022

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 25.000,00 €/έτος x 3 έτη = 75.000,00 €

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:

(1) – Χ 499015,3361 Ψ 3929510,9414

(2) – Χ 499009,2122 Ψ 3929500,6216

(3) – Χ 499045,1370 Ψ 3929479,4750

(4) – Χ 499051,2866 Ψ 3929489,7716

 

 

Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και λήγει όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω ανά θέση (κωδικό θέσης).

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία και ώρα 09:00 π.μ.

 

 

Χανιά, 14-07-202

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων

 

 

Καζαζάκη Όλγα

Εφοριακός ΠΕ/Α


 

ID: 13427501