Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύττει ότι βάση του άρθ. 7 , 8 & 10 του ν. 3130 / 28-03-2003 την  21-02.-2019 ημέρα Πέμπτη .και ώρα 10.00 έως 11.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας , οδός: Πολυχρονοπούλου 6 , μειοδοτική δημοπρασία προς μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της  Ανεξαρτητης  Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Δ.Ο.Υ. Χίου ).

Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 904,50 τ.μ αντί ανωτάτου ορίου μηνιαίου μισθώματος 3.800,00 Ευρώ , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με σταθερό μίσθωμα μια τριετία .

 

Φωτ/φο ολόκληρης της Διακήρυξης μαζί με κάθε πληροφορία δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. 22713 52215 (Φιλιππίδης)