Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση προς οποιονδήποτε (άρθρο 27 Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν.4607/2019)

Σύμφωνα με την από 22-3-2022 τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας μας στη θέση ΄΄Μπαλαλάϊ΄΄ Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων διαπιστώθηκαν εντός της κοινόχρηστης ζώνης του αιγιαλού οι ακόλουθες κατασκευές – παρεμβάσεις: α) επιφάνεια εμβαδού 27 τ.μ. από μπετόν και λίθους περιμετρικά, πάνω στην οποία είναι πακτωμένη ομπρέλα και β) πρόβολος εμβαδού 10 τ.μ. από μπετόν και λίθους, τα οποία έχουν κατασκευαστεί άνευ αδείας από αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του Ν.2971/2001.

Καλούμε τον ίδιον ή οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνον που έχει προβεί στις ανωτέρω παρεμβάσεις-κατασκευές, όπως εμφανισθεί εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, για να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των απόψεων του.

Σας γνωρίζουμε ότι η ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών, η πάσης μορφής εγκατάσταση κατασκευών και η πραγματοποίηση εργασιών άνευ αδείας εντός κοινόχρηστης έκτασης Αιγιαλού, επισύρουν όλες τις κυρώσεις σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και συγκεκριμένα έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης και Μηνυτήρια Αναφορά μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος.


Ταχ. Δ/νση: Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15, 185 31 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ: 213 2118642, 2132118652

E-Mail: ky-peiraia@gspp.gr