Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ε' επαναληπτική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος ΣΕΠΕ Κιλκίς

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια Ε΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. πρωτ. 90755/19-10-2018 (ΑΔΑ:6947Η-ΓΝ4) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 128,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 103,00 τ.μ., εκ των οποίων 63,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 40,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. ΕΞ-475249-2019/20-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζεται το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.