Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Γ' επαναληπτική δημοπρασία για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 560,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 470,00 τ.μ., εκ των οποίων 178,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους, 110,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και 182,00 τ.μ. για το αμαξοστάσιο, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Γουμένισσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ, 1.250,00 €.