Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Γ' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασια Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση του Δασονομείου Πύλου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι την 29-1-2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα διεξαχθεί στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας, Αριστομένους 123 στην Καλαμάτα, η Γ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασονομείου Πύλου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 72,00 τ.μ., ήτοι χώρους ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 57,60 τ.μ. Επιπλέον να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/ κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Πύλου.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

4. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 220,00€ (διακοσίων είκοσι ευρώ). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5. Ως προς τους λοιπούς όρους και υποχρεώσεις ισχύει η αρ.71838/16-8-2018 αρχική μας διακήρυξη (ΑΔΑ: Ψ0ΦΘΗ-Ζ1Η) και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση της από το πρόγραμμα Διαύγεια, από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/anakoinoseis) και από τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, τηλ. 27213 66211.

 

Καλαμάτα, 10-1-2019

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

Γεώργιος Στεφ. Βλάχος