Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Γ' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου Νέστορος

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι την 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00 π.μ. έως 9:30 π.μ. θα διεξαχθεί στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας, Αριστομένους 123 στην Καλαμάτα, η Γ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου Νέστορος σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 272,00 τ.μ., ήτοι χώρους ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 218,00 τ.μ (188,00 τ.μ. γραφειακοί χώροι και 30,00 τ.μ. αποιθηκευτικοί χώροι οι δεύτεροι εκ των οποίων δύναται να είναι και υπόγειοι) μετά στεγασμένων ή μη χώρων στάθμευσης δύο αυτοκινήτων και τουλάχιστον μίας μοτοσυκλέτας. Επιπλέον να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/ κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Πύλου.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

4. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 900,00 € (εννιακοσίων ευρώ). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5. Ο τελικά επιλεγόμενος εκμισθωτής υποχρεούται να διαμορφώσει το ακίνητο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το κτιριολογικό πρόγραμμα το οποίο συνοδεύει την αρχική διακηρυξη.

6. Ως προς τους λοιπούς όρους και υποχρεώσεις ισχύει η υπ' αρ.49827/3-6-2019 αρχική μας διακήρυξη (ΑΔΑ: Ω3ΤΤΗ-Ε2Φ) και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση της από το πρόγραμμα Διαύγεια, από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και από τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, Αριστομένους 123, Καλαμάτα, τηλ. 27213 66211.

 

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

Γεώργιος Στεφ. Βλάχος