Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε' ΕΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε' ΕΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια Ε΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. πρωτ. 589/04-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΩ09Η-1ΚΜ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γουμένισσας.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 560,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 470,00 τ.μ., εκ των οποίων 178,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους, 110,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και 182,00 τ.μ. για το αμαξοστάσιο, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Γουμένισσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250,00) €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.