Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Περίληψη διακήρυξης Δ΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Γουμένισσας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια Δ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της αριθ. πρωτ. 55999/26.06.2018 (ΑΔΑ:Ω19ΚΗ-1ΥΔ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Δασαρχείου Γουμένισσας.

 

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει  χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 259,37 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 207,50 τ.μ., εκ των οποίων 152,50 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 55,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

 

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εξακοσίων ογδόντα ευρώ 680,00 €. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στον αριθμό 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.