Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ης Επαναληπτικής της Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγείρων-Ακάνθου στο Νομό Χαλκιδικής

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής διακηρύττει ότι την 23/4/2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ μέχρι 11.00 π.μ, θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, Διοικητήριο, 3ος όροφος, Γραφείο 85, μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγίρων-Ακάνθου στο Νομό Χαλκιδικής .

1.Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 378 τ.μ. εκ της οποίας 83,00 τ.μ για γραφειακούς και αρχειακούς χώρους, 140,00 τ.μ. για χώρους ενδιαίτησης προσωπικού, 70,00 τ.μ. για κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους και 85,00 τ.μ. για αποθηκευτικούς χώρους και συνολικής μικτής επιφάνειας 472,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων). Επιπλέον πρέπει να διαθέτει στεγασμένο χώρο αμαξοστασίου εμβαδού 400,00 τ.μ. και με την προσαύξηση 15% για διαδρόμους διέλευσης και εξωτερικούς τοίχους 460,00 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

  1. Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται στην Ιερισσό. Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νεότερο και να είναι επαρκώς συντηρημένο, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε θέματα ασφαλείας, υγείας, λειτουργικότητας και αισθητικής. Θα πρέπει τέλος να εξασφαλίζεται τόσο η οριζόντια και η κατακόρυφη προσπέλαση από ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

  2. Ο τελικά επιλεγόμενος εκμισθωτής υποχρεούται στην κατασκευή όλων των απαραίτητων διαρρυθμίσεων σύμφωνα με το υπ' αρ. 6000 Φ.551.37/ 20-10-2017 κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σταγίρων-Ακάνθων. Επίσης υποχρεούται στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

  3. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

  4. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.293,70 ευρώ). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

  5. -Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Διοικητήριο, 3ος όροφος, Γραφείο 85 (τηλ. 23713 52505).

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής

Ευστάθιος Λ. Χατζόπουλος

Αγρονόμος τοπογράφος μηχ. ΠΕ5/Α΄