Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΧΘΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 223420/05-10-2022 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΑ:ΨΚΗΙΟΠ1Υ-ΟΥ5) με θέμα "Καθορισµός για πρώτη φορά των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης στα όρια των αγροκτημάτων Στρυμονοχωρίου και Νέου Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών",η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 682/Δ/18-10-2022, επικυρώθηκε η υπ΄ αριθ. 1/15-09-2022 έκθεση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΧΘΗΣ, ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΧΘΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2971/2001  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ,  που αφορά στον καθορισµό των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης του ποταμού Στρυμόνα, , στα όρια των αγροκτημάτων Στρυμονοχωρίου και Νέου Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στο τμήμα του ποταμού Στρυμόνα από Χ.Θ. 1+443 έως Χ.Θ. 2+675 (με αρχή μέτρησης από τη γέφυρα Πετριτσίου) καθώς και το συνοδεύον την ως άνψω έκθεση τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000.