Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθ. καταθ. 168/9-10-2020 ειδική αίτηση του Ελληνικού Δηµοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  με αριθ. καταθ. 168/9-10-2020 ειδική αίτηση του Ελληνικού Δηµοσίου  απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) κατά των Κωνσταντίνου ΓΕΡΟΥΛΑ του Αθανασίου κ.λ.π. (συν. 26) για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ακινήτων, της εκτάσεως που απαλλοτριώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ25/Φ. ΑΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/οικ/5054/13-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , νομίμως δημοσιευθείσα στο υπ΄ αριθμ. 777/24-12-2019 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Α.Π.), η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις  07-12-2020 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ