Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 323- 3228/104842

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2282/2001) ο καθορισμός της εκτιμώμενης αξίας εδάφους και επικειμένων απαλλοτριωθέντων ακινήτων, να επιτραπεί η πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης και να διαταχθεί η αποβολή των καθών και ο καθορισμός ευλόγου τιμήματος για το 70% της εκτιμώμενης αξίας του εδάφους για τα ακίνητα, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθ. πρωτ. 327127/18-11-2021 (Δ΄ 856) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «Κατασκευή «Κατασκευή κάθετου άξονα «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» στο τμήμα 61.5 «Δράμα- Καβάλα» και συγκεκριμένα στο β΄ υποτμήμα (61.5.2) «Άγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες» χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 5+520 έως χ.θ. 7+898 και στο γ΄ υποτμήμα (61.5.3) «Α/Κ Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+440 (Α/Κ Σταυρού), εντός των ορίων της Δ.Κ. Κρηνίδων των Τ.Κ. Πολύστυλου και Αμυγδαλεώνος του Δήμου Καβάλας και της τ.Κ. Αμισιανών του Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ